ELEKTROMYOGRAFIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

elektromyografie



Redakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Elektromyografia (EMG) je výskum elektrických funkcií kostrových svalov, ktorý je založený na činnosti, pri ktorej možno hodnotiť funkciu svalov a nervov. Táto metóda vyšetrenia sa vždy používa, keď